25 Οκτ 2017

Μία κριτική αποτίμηση των υπ΄αριθμ. 2347 και 2348 / 2017 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

Jura novit curiae?

Μία κριτική αποτίμηση των υπ΄αριθμ. 2347 και 2348 / 2017 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

Με τις υπ' αριθμ. 2347 και 2348 / 2017 αποφάσεις του το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης δύο Σύρων προσφύγων, των οποίων το αίτημα ασύλου είχε απορριφθεί από τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών ως απαράδεκτο - ήτοι χωρίς να εξεταστεί αν στο πρόσωπό τους συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης του 1951 - επειδή η Τουρκία κρίθηκε ότι συνιστά ασφαλή τρίτη χώρα, στην οποία μπορούν να λάβουν κατάλληλη προστασία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ. Σημειώνουμε ότι η επίμαχη διάταξη, μολονότι υφίσταται στο ευρωπαϊκό δίκαιο από το 2005 (προγενέστερη οδηγία 2005/85/ΕΕ) και ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο ήδη από το 2008, εφαρμόστηκε από την ελληνική διοίκηση για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2016 μετά τη θέση σε εφαρμογή από την Ελληνική κυβέρνηση της Κοινής δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας.