16 Νοε 2009

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΜΚΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ

Print this post
Έξι από τις σημαντικότερες ελληνικές οργανώσεις υποστήριξης προσφύγων και αιτούντων άσυλο, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, η Διεθνής Αμνηστία, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων, η Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών και η PRAKSIS απέστειλαν σήμερα 16/11 κοινό υπόμνημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνοντας τα σημεία του ελληνικού θεσμικού πλαισίου για το άσυλο, τα οποία δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο. 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Στις 30 Ιουνίου 2009 δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό ∆ιάταγµα 81/2009 µε τίτλο: Τροποποίηση π.δ. 90/2008 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου της 1ης ∆εκεµβρίου 2005, σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα».

Οι ρυθµίσεις του Π∆ προκάλεσαν τις αντιδράσεις θεσµικών οργάνων, όπως της Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και του Ελληνικού Γραφείου της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και πολλών µη κυβερνητικών οργανώσεων διότι επέφεραν σηµαντικές επί τα χείρω αλλαγές στη διαδικασία ασύλου.

Οι κυριότερες εξ αυτών είναι:
α) Η µεταβίβαση της αποφασιστικής αρµοδιότητας επί των αιτηµάτων ασύλου στους κατά τόπους Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές.
β) Η διεξαγωγή της συνέντευξης του αιτούντος ασύλου από γνωµοδοτική Επιτροπή αποτελούµενη σχεδόν αποκλειστικά από δηµοσίους υπαλλήλους ήτοι δύο αξιωµατικούς της ΕΛΑΣ, έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας και έναν εκπρόσωπο της Ύπατης Αρµοστείας για τους Πρόσφυγες. Επισηµαίνεται ότι η Ύπατη Αρµοστεία ανακοίνωσε την άρνησή της να συµµετάσχει στις εν λόγω επιτροπές, θεωρώντας ότι οι αλλαγές που υιοθετήθηκαν δεν εγγυώνται µία δίκαιη και αποτελεσµατική διαδικασία ασύλου.
γ) Η κατάργηση του δεύτερου βαθµού εξέτασης από την Επιτροπή Προσφυγών µε συνέπεια η αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Eπικρατείας να αποµείνει το µόνο µέσο προσβολής των απορριπτικών αποφάσεων επί των αιτηµάτων ασύλου.

Οι οργανώσεις µας, θεωρώντας ότι οι ρυθµίσεις αυτές, όχι µόνο δεν βελτιώνουν µία ήδη προβληµατική κατάσταση, αλλά αντιθέτως δηµιουργούν ακόµα σηµαντικότερα εµπόδια στη διασφάλιση µίας δίκαιης και αποτελεσµατικής εξέτασης των αιτηµάτων ασύλου, κατά παράβαση και της σχετικής κοινοτικής οδηγίας 2005/85/ΕΚ, αποφασίσαµε να αποστείλουµε υπόµνηµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκθέτοντας αναλυτικά τις απόψεις µας για τα σηµεία του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου που δεν συνάδουν µε το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η κίνηση αυτή ευελπιστούµε να αποτελέσει το έναυσµα για τις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, σύµφωνα άλλωστε και µε τις εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης, ώστε να αποκτήσουµε πλέον ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ασύλου, συµβατό µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2009


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
PRAKSIS
Για να διαβάσετε το κείμενο του υπομνήματος πατήστε εδώ